Skip to content →

Miesiąc: Maj 2017

#52. 5 sposobów na zły dzień

Każdy z nas ma cza­sami gor­szy dzień, no nie okłamujmy się, życie to nie jest suma wszyst­kich dni, w które czu­jemy się świet­nie, wszystko idzie po naszej myśli i w ogóle to tęcza, jed­no­rożce i skrzaty z dzba­nami złota.

Skoro już sobie to wyja­śni­li­śmy i wiemy, że każ­demu się to zda­rza to, zamiast skupiać się na pro­ble­mie, dla­czego wła­ści­wie tak jest, to pomy­śla­łam, że pokażę Wam 5 sposobów na to, jak takie dni zwal­czać albo cho­ciaż je sobie po pro­stu umi­lać.

One Comment

#51. 5 narzędzi do automatyzacji komunikacji e-mail

By walczyć z churnem, najważniejsze jest zbudowanie relacji z klientami. W momencie kiedy dopiero budujemy swoją firmę czy markę wysyłanie ręcznie 20 maili dziennie nie jest zbyt pracochłonne ani nie zabiera nam zbyt dużo czasu, nawet jeśli te maile są monco personalizowane. Problem pojawia się kiedy nasze portofolio klientów liczymy w tysiącach, nie chcemy rezygnować z personalizowanego kontaku, ale dziennie musimy wysłać 100 bądź więcej maili. Dlatego przygotowałam dla Was zestawienie najlepszych narzędzie do automatyzacji komunikacji e-mailowej z klientami. Oczywiście, wybór narzędzie jest subiektywny, ale testowałam każde z nich.

Leave a Comment

#50. Czym jest churn i dlaczego potrzebujesz to wiedzieć?

 

Obra­zek, który stwo­rzy­łam do dzi­siej­szego postu nie jest przy­pad­kowy. Bo gdy­bym miała jed­nym okre­śle­niem, dość meta­fo­rycz­nym opi­sać kwe­stię churnu, to powie­dzia­ła­bym, że jest on jak pełne wia­dro wody, które zaczęło nam prze­cie­kać, a my nie zda­jąc sobie z tego sprawy, wle­wamy do niego coraz wię­cej.

Leave a Comment

#48. 5 rad jak skutecznie utrzymać klienta

 

Dzi­siaj pierw­szy post z serii mar­ke­tin­go­wych. Tytu­łem bar­dzo krót­kiego wstępu, od ponad roku pra­cuje w Bran­d24 na sta­no­wi­sku Custo­mer Suc­cess Mana­ger. Zaj­muje się przede wszyst­kim kon­tak­tami z klien­tami ale też moim głów­nym zada­niem jest utrzy­ma­nie ich przy naszym narzę­dziu. Zja­wi­sko odcho­dze­nia klien­tów od narzę­dzia bądź firmy, wzięło swoją nazwę z języka angiel­skiego i brzmi wdzięcz­nie: churn.

7 komentarzy